Miljöpolicy

MFT ska bedriva verksamheten med så lite negativ påverkan på miljön som möjligt.

 • Aktivt välja det minst miljöpåverkande alternativet där det är möjligt, med tanke på kostnader och produktivitet.
 • Så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av engångsartiklar.
 • Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vid upphandling av transporttjänster ställa krav på leverantörers miljöarbete.
 • Sträva efter att, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation (e-post, videokonferenser etc.).
 • Vår ambition är att minska andelen osorterat avfall genom effektiv källsortering.
 • Alla anställda ska vara involverade och engagerade, genom utbildning och återkoppling, i det ständiga förbättringsarbetet.
 • Företaget ska följa och tillämpa gällande lagar och föreskrifter.
 • Företaget ska främja en kreativ kultur för förbättringar och idéer.

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsmål är att få nöjdare kunder genom att:

 • Hantera flygfrakt, frakthandlingar och information på ett effektivt och korrekt sätt.
 • Involvera kunder och leverantörer i vårt kvalitetsarbete, i syfte att förebygga/minimera avvikelser.
 • Utgå ifrån insikten om att kompetens och engagemang, hos vår egen personal, är grunden för allt kvalitetsarbete.
 • En snabb hantering av reklamationer.
 • Betrakta alla synpunkter från kunder, som en kvalitetsavvikelse oavsett orsak till avvikelsen.
 • Arbeta med ständig förbättring för att hela tiden kunna leverera enligt kundernas krav samt andra krav som finns på vår verksamhet. 

Samtlig personal är insatt i företagets kvalitetspolicy.

Kvalitetsmål för företaget fastställs årligen av företagsledningen.

Övergripande kvalitetsmål är mäta och följa upp interna avvikelser och mottagna preliminära reklamationer, kategoriserade i:

 • Felmärkt gods 
 • Fel utlämnat gods (import)
 • Fellastat/felbyggt (export/transit)
 • Övriga fel – Terminal
 • Fel på fakturor – färre än fastställd nivå
 • Fel i dokumenthantering (export/ transit)  
 • Övriga fel – Kontor 

Lista sammanställs och utvärderas fortlöpande genom VD/kvalitetschefens försorg.

Vårt arbete för framtiden

Med vårt miljö- och kvalitetsarbete ser Malmö Flygfraktterminal som en del av vårt ansvar, att bidra till en hållbar framtid i alla tänkbara aspekter av vår verksamhet. 

För Malmö Flygfraktterminal betyder hållbarhet att säkerställa miljömässigt, ekonomiskt och socialt välbefinnande och att tillämpa lagar och föreskrifter och att vara en god samhällsmedborgare.