Miljöpolicy

Syfte

Tydliggöra MFT:s miljöambitioner och guida våra medarbetare att göra miljömedvetna val under sin arbetsdag.

Omfattning

Policyn omfattar hela företaget och samtliga medarbetare ska följa de riktlinjer som specificeras nedan. Konkreta och uppföljningsbara mål med handlingsplaner redovisas separat.

Vision och mål

MFT:s ambition är att i största möjliga mån minska vår negativa miljöpåverkan inom de områden där vi har störst inflytande. Vi arbetar hela tiden med att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem.

Rutiner och riktlinjer

MFT ska bedriva verksamheten med så lite negativ påverkan på miljön som möjligt. Detta gör vi genom att:

 • Aktivt välja det minst miljöpåverkande alternativet där det är möjligt, med tanke på kostnader och produktivitet.
 • Minska andelen osorterat avfall genom effektiv källsortering.
 • Återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av
  engångsartiklar.
 • Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vid upphandling av transporttjänster ställa krav på leverantörers miljöarbete.
 • Sträva efter att utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation (e-post,
  videokonferenser etc.).
 • Involvera och engagera våra anställda genom utbildning och återkoppling, i det
  ständiga förbättringsarbetet.
 • Följa och tillämpa gällande lagar, föreskrifter och bindande krav.
 • Främja en kreativ kultur för förbättringar och idéer.

Kvalitetspolicy

 • Malmö Flygfrakt hanterar flygfrakt, frakthandlingar och information på ett effektivt och korrekt sätt.
 • Vi erbjuder helhetslösningar – från avsändare till mottagare – med hög kvalité och till ett konkurrenskraftigt pris.
 • Vi besitter hög branschkunskap som vi utvecklar kontinuerligt genom utbildning och kompetenshöjande insatser. Vi förmedlar den kunskap vi har inom företaget till våra kunder.
 • Vi arbetar proaktivt och involverar kunder och leverantörer i vårt kvalitetsarbete, i syfte att förebygga/minimera avvikelser.
 • Vi arbetar med ständig förbättring för att hela tiden kunna leverera enligt kundernas krav samt andra krav som finns på vår verksamhet.

 

Samtlig personal är insatt i företagets kvalitetspolicy. Policyn gås igenom vid introduktion av nyanställda samt vid behov. Kvalitetspolicyn ligger till grund för företagets kvalitetsmål som följs upp två gånger om året på ledingens genomgång.

Vårt arbete för framtiden

Med vårt miljö- och kvalitetsarbete ser Malmö Flygfraktterminal som en del av vårt ansvar, att bidra till en hållbar framtid i alla tänkbara aspekter av vår verksamhet. 

För Malmö Flygfraktterminal betyder hållbarhet att säkerställa miljömässigt, ekonomiskt och socialt välbefinnande och att tillämpa lagar och föreskrifter och att vara en god samhällsmedborgare.